Pravidlá

Hodnotenia disciplín

1. miesto: 10 bodov
2. miesto: 7 bodov
3. miesto: 5 bodov
4. miesto: 3 body
5. miesto: 1 bod
Faul / diskvalifikácia / neúčasť: 0 bodov

A-Frame

Trvanie: 1 minúta
Vek psa: v deň pretekov 12 mesiacov a viac.
Popis: Súťaží sa na špeciálnej prekážke v tvare písmena A stanovenej veľkosti a rozmerov. Úlohou psa je počas času v dĺžke 1 minúty prekonávať prekážku tam a späť a dosiahnuť čo najvyššieho počtu preskokov.

PRAVIDLÁ DICIPLÍNY :
1. Súťaží sa na špeciálnej prekážke v tvare písmena A stanovenej veľkosti a rozmerov.
2. Súťažiaci pes má na sebe počas pokusu iba obojok, vodítko však nie je zakázané.
3. Rozmery prekážky A-frame – šírka 90 až 100 cm, dĺžka bočníc je 138 cm, vrchol je upravený tak, aby zodpovedal výške 117 cm. Povrch je zo záťažového koberca.
4. Úlohou psa je počas času v dĺžke 1 minúty prekonávať prekážku tam a späť a dosiahnuť čo nejvyššieho počtu preskokov.
5. Pes, ktorý urobí najviac preskokov tam a späť cez A- frame, vyhráva.
6. Akonáhle sa pes dotkne A rámu, začne rozhodca merať čas.
7. Pri zhodnom výsledku viacerých psov rozhoduje tzv. rozskok v rámci všetkých vyššie uvedených pravidiel.
8. Handler sa psa nesmie počas pokusu úmyseľne dotýkať. Pokiaľ dôjde k nevynútenému letmému dotyku, ktorý nie je zavinený handlerom, skôr rýchle prebiehajúcim psom, nie je to považované za chybu.
9. Obehnutie áčka nie je považovené za faul.
10. Pri jasnom faule sa pokus okamžite končí. Započítaný je počet preskokov pred faulom.
11. Pes s nulovým počtom preskokov je z disciplíny diskvalifikovaný.

Weight Pull Sprint

Vek psa: v deň pretekov 12 mesiacov a viac.
POPIS: Každý pes musí ubehnúť s pripnutými saňami s príslušnou váhou stanovenú vzdialenosť okolo 40 m.

PRAVIDLÁ DICIPLÍNY :
1. Psi a suky ťahajú hmotnosť 0.5 násobok svojej váhy ( pes vážiaci 19.10 kg bude mať na saniach naložené závažie 9.75 kg – vždy u všetkých kategórií matematické zaokrúhlenie na ¼ kg smerom hore ) pre kategóriu SBT+BT a FUN
2. Kategória APBT a AST ťahajú hmotnosť svojej váhy (pes vážiaci 19.10 kg bude mať na saniach naložené závažie 19.25 kg)
3. Čas se začína zaznamenávať od doby pohybu bremena na štartovnej čiare.
4. Čas se ukončuje v dobe, keď závažie pretne cieľovú čiaru.
5. Počas drag pullu je povolená akákoľvek komunikácia so psom, okrem agresívneho povzbudzovania. Nesmie dôjsť ku kontaktu psa s handlerom, ani s motivujúcim predmetom. (motivujúci predmet nesmú byť pamlsky, živé zviera). Pes nesmie opustiť vyznačenú dráhu. To všetko je posudzované ako diskvalifikácia.
6. Na dráhe sa spolu so psom sa môže pohybovať len jeden handler, pomocník môže v tomto prípade byť len ako asistent pri držaní, či vypustení psa.
7. Nevydarený pokus možno opakovať po konzultácii s hlavným rozhodcom. Za nevydarený pokus je považovaný ten, kde dôjde k pretrhnutiu postroja, cudzí pes v dráhe, chyba rozhodcu, zamotaný postroj a pod.)
8. Psi, ktorí nesúťažia, sa nesmú vyskytovať v bezprostrednom okolí dráhy.
9. Víťazom sa stáva pretekár s najrýchlejším časom.

Treadmill

Vek psa: v deň pretekov 12 mesiacov a viac.
POPIS: Úlohou psa je počas času v dĺžke 1 minúty prebehnúť čo najväčšiu vzdialenosť. Pes má na sebe postroj, môže byť motivovaný motivačnými predmetmi, hračkou, peškom, avšak nie jedlom, časťami mŕtvych zvierat, pri lákaní psa nesmie dôjsť ku kontaktu s motivačným predmetom. Pokus sa začína spustením časomiery.

WEIGHT PULLING

Trvanie: 1 minúta
Vek psa : v deň preteku 12 mesiacov a viac
POPIS : Súťaží sa na dráhe určenej pre weight pulling. Úlohou psa je v pullingovom postroji utiahnuť naloženú váhu ( na špeciálnom vozíku ) na určenú vzdialenosť za určenú dobu – konkrétne 1 minútu.

KATEGÓRIE:

Weight pulling č. 1 – podľa plemena a pohlavia: SBT+BT psi, SBT+BT suky, APBT psi, APBT suky, AST psi, AST suky, FUN (psi a suky spolu)
Weight pulling č. 2 – podľa váhovej kategórie: 0-14.99kg, 15.00-19.99kg, 20.00-24.99kg, 25.00 a výššie

PRAVIDLÁ DICIPLÍNY :

Každý pes má za úlohu utiahnuť naložený vozík na Weight pullingovej dráhe v časovom limite 60 sekúnd. Ak pes nedotiahne vozík za cieľovú čiaru do vypršania časového limitu je pokus považovaný za neplatný. Na dráhe je v priebehu pokusu iba jeden handler. Je povolený pomocník k privedeniu a vypusteniu psa. Pes je povinne ustrojený v postroji určenom na Weight pulling ( v prípade potreby požiačiam ). Je zakázané používat postroj na obranu alebo iný postroj. Pes, ktorý vstúpi na dráhu, nesmie mať v papuli, ani kdekoľvek inde na tele, motivačný predmet alebo čokoľvek iné mimo postroja na weight pulling, prípadne obojok, vodítko a náhubok. Vodítko je v priebehu ťahu neprípustné.

1. Presný čas pokusu je zaznamenaný. Čas sa začína merať vo chvíli, kedy rozhodca/handler vydá psovi pokyn k začatiu ťahu. Pokiaľ se vozík nedotiahne do cieľa v časovom limite 60 sekund, je pokus považovaný za neplatný.
2. Handler môže psa povzbuzovať a privolávať lákadlami, je povolený akýkoľvek spôsob motivácie psa, okrem agresívneho povzbudzovania a použitia zakázaných motivujícich predmetov (pamlsok, živé zviera alebo časti mŕtvych zvíerat a pomôcky určené výlučne k nácviku obrán -výnimkou je pešek ). Nie je povolený dotyk psa, ani jeho vybavenia medzi štartovou a cieľovou čiarou. Je zakázané akékoľvek agresívne správanie handlera voči psovi.
3. Pes môže za celú súťaž absolvovať maximálne 8 platných pokusov. V prípade neutiahnutia váhy, uplynutia časového limitu alebo tzv. faulu, musí pes vykonať opravu na rovnakej váhe. Pokiaľ je oprava úspešná, môže pokračovať ďalej v súťaži až do vyčerpania svojich ďalších pokusov alebo faulov. Faulom se rozumie napr. kontakt s lákadlom ( handlerom ), uplynutie časového limitu, prípadne porušenie počtu handlerov na dráhe.
4. Pes môže mať za celé preteky iba dva neplatné pokusy. Po ich vyčerpaní pes môže pokračovať v sútaži, iba ak sú jeho ďalšie pokusy bezchybné. Tretím neúspešným pokusom pes v sútaži končí.
5. Každý súťažiaci si určí na akú váhu so svojím psom nastúpi a musí úspešne absolvovať každý pokus, ak chce pokračovať v sútaži. Závažie sa po celý čas sútaže pridává iba vzostupne.
6. Handler môže váhy vynechávať podľa vlastnej úvahy. Pokiaľ vozík s váhou, na ktorú nastúpil, pes neutiahne alebo urobí tzv. faul a vyčerpá si na tejto váhe všetky opravné pokusy, započítavá sa posledná utiahnutá váha.
7. Ak dôjde k zamotaniu sa psa do postroja alebo k akejkoľvek inej vade na príslušenstve (napr. vozík, ťažné lano, vbehnutie iného psa a pod.) má pes nárok na nový pokus na rovnakej váhe. Ide o tzv. nevynútenú chybu. Pokus sa nebude považovať za opravný.
8. Nikto okrem usporiadateľov, rozhodcu a handlera s pomocníkom a psom, ktorý ťahá, sa nesmie nachádzať v bezprostrednej blízkosti pullingovej dráhy. Pomocník musí po vypustení psa dráhu opustiť. V priebehu pokusu nie je možné meniť handlera.
9. O pridaní váhy rozhoduje hlavný rozhodca po dohovore s organizátorom. Toto je vyhlásené vždy pred začatím dalšieho kola. Prírastok váhy musí byť po celý čas súťaže +/- 5% rovnaký.
10. O víťazovi v danej kategórii rozhoduje vždy prepočet nejvyššej utiahnutej váhy na prepočet váhy psa. ( najväčšia utiahnutá váha na kilogram vlastnej hmotnosti psa, tzn. že ak 20 kg pes č.1 utiahne 800 kg jeho prepočet je 800 : 20 = 40, ak 21 kg pes č.2 utiahne 800 kg jeho prepočet je 800 : 21 = 38,095, tzn., že zvíťazí pes č. 1, pretože výsledok jeho prepočtu je vyšší )
Psi, ktorí utiahli postupne nižšie prepočty váhy, získavajú druhé a tretie miesto. Ak dôjde k zhode prepočtov utiahnutej váhy, rozhoduje váha psa. Ľahši pes vyhrává. Ak je váha psov zhodná, rozhoduje rýchlejší čas z ich posledného úspešného pokusu.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
• Handler je povinný si strážiť, aká je vyhlásená váha na pokus a včas sa prihlásiť, že na váhu nastupuje.
• Rozhodca vyhlási váhu, a pokiaľ sa nikto neprihlásí aj napriek opakovanému vyhláseniu váhy, pridá se ďalšie závažie.
Ak niekto nestihne nastúpiť na váhu, ktorú mal naplánovanú, nie je možné váhu znižovať a nastúpiť musí na najbližšiu možnú.